Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Accés

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació, Informació, i Assessorament dirigit a futurs alumnes universitaris, pares, mares i professors:

 • Presentació dels estudis i difusió de l'activitat universitària (difusió de material informatiu a centres de secundària, jornades d'informació, jornades d'orientació acadèmica, presentació de les diferents facultats i escoles)
 • Activitats de motivació universitària i sobre l'accés a la universitat
 • Visites a la UdL (jornades de portes obertes, visites específiques)
 • Activitats de participació d'estudiants de secundària

Els criteris d'accés són prioritàriament els següents, encara que poden admetre's estudiants procedents d'altres no concordants, si hi ha places vacants:

PAU

 • Matèries de modalitat adscrites a la branca de Ciències Socials i Jurídiques

Cicles formatius de grau superior. Famílies professionals:

 • Activitats físiques esportives
 • Administració i gestió
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Hostaleria i turisme
 • Imatge i  so
 • Imatge personal
 • Serveis socioculturals i a la comunitat

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i cicles formatius de grau superior

 • Podeu consultar la taula fent clic [aquí].

Prova d’accés per als més grans de 25 anys:

 • Matèries adscrites a l'opció d'accés de Ciències Socials i Jurídiques

Prova d’accés per als més grans de 40 i 45 anys:

 • Matèries adscrites a l'opció d'accés de Ciències Socials i Jurídiques

Altres

Independentment de les vies d'ingrés al GRAU EN ADE d'acord amb la legislació vigent, les característiques personals de l’estudiantat poden ser molt heterogènies, encara que entre les habilitats recomanades per cursar aquest grau es podrien destacar:

 1. La vocació per la direcció.
 2. L’interès per l’economia i la política.
 3. La capacitat d'anàlisi i de raonament lògic i abstracte que permetin comprendre situacions complexes i plantejar solucions i iniciatives per a la resolució de problemes.

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 125.

Notes de tall

Taules de ponderació

Podeu trobar més informació a la web de la generalitat.

Taules de reconeixement

[taula d'adaptacions pla vell]

[taula reconeixement entre graus]