Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Programes de mobilitat de la titulació

L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) és el servei que informa, assessora i gestiona els programes de mobilitat acadèmica i les ajudes que permeten als estudiants de la UdL estudiar en altres universitats. Els principals programes de mobilitat són els següents:

Programa SICUE

El programa SICUE (Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris d'Espanya) va adreçat a l'estudiantat de diplomatures i enginyeries i arquitectura tècniques i al dels dos darrers cursos de llicenciatures, enginyeries i arquitectura, així com als estudiants que realitzin un projecte de fi de carrera.

Aquest programa es fonamenta en la signatura de convenis bilaterals entre les universitats, de manera que l'estudiantat de la UdL pertanyent a una determinada titulació que estigui interessat a cursar una part dels seus estudis en una universitat de l'Estat espanyol situada en una altra localitat, només pot sol·licitar plaça en una universitat amb la qual la UdL hagi convingut prèviament l'existència d'intercanvi en aquella titulació concreta.

Aquests convenis bilaterals també determinen el temps d'estada fora de la UdL. El període d'estudis pot ser de 5 o 9 mesos dins d'un mateix curs acadèmic. La durada de l'estada ha de correspondre al nombre de mesos de la plaça que s'oferta.

Un cop acceptat a la universitat de destinació i finalitzats tots els tràmits administratius, queden a càrrec de l'estudiant l'organització del viatge i els aspectes pràctics de l'estada a la universitat de destinació.

L'estudiantat que ha estat acceptat s'ha de matricular a la UdL i cursarà part dels seus estudis a la universitat de destinació sense haver-hi de pagar una nova matrícula.

Durant l'estada, els estudiants són alumnes de la universitat d'origen a tots els efectes i tenen els drets acadèmics i les obligacions dels alumnes de la universitat de destinació.

Coneix tota la informació del SICUE http://www.udl.es/ca/serveis/ori/estudiantat/sicue/

Programa DRAC

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l'acció conjunta de 21 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des de l'any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l'objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d'aquesta regió universitària transfronterera de l'Europa Mediterrània.

  • 21 universitats de 4 estats de l'arc mediterrani europeu: Andorra, Espanya, França i Itàlia.
  • Única plataforma que aplega administracions públiques i privades d'aquest territori transfronterer.
  • Ampli catàleg de serveis innovadors i compartits de qualitat que ultrapassa la filosofia de representació institucional desenvolupada per altres organitzacions.
  • Pont de projecció internacional.
  • Comunitat universitària integrada per 500.000 estudiants, 40.000 PDI i 10.000 membres del PAS.
  • 12 parcs científics i tecnològics universitaris, referència a Europa i el món.
  • Col·lectiu en actiu de gairebé 300 membres dels equips de govern de les universitats membres i centenars de professors i tècnics que participen de manera quotidiana en el desenvolupament de programes i serveis d'interès comú.

El treball en xarxa proporciona beneficis a la comunitat universitària i a la societat, amb totes les garanties de l'experiència qualificada i el compromís per l'excel·lència.

Coneix tota la informació del DRAC http://www.udl.es/ca/organs/vicerectors/vceu/ijlv/

Programa de Mobilitat de la UdL

Aquest programa permet la mobilitat acadèmica amb universitats de països de fora d’Europa com, per exemple, Mèxic, Estats Units, Corea, Canadà o Xile, entre d’altres.

Coneix tota la informació del Programa de Mobilitat de la UdL http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/mobilitat_udl/

Sistemes d’informació per als estudiants de mobilitat (sortida)

Els estudiants que estan interessats a aprofitar els diferents programes de mobilitat de la Universitat de Lleida disposen de les fonts d’informació següents:

  • Pàgina web de l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL (http://www.udl.cat/mobilitat).
  • Sessions informatives organitzades per l’Oficina de Relacions Internacionals de la UdL.
  • Informació del professor tutor als seus estudiants.

Ajuts de viatge

És un ajut econòmic que la UdL dóna a l'estudiantat que fa estades fora de la UdL en l'àmbit de programes de mobilitat acadèmica, tant d'àmbit nacional com internacional (http://www.udl.cat/serveis/seu/ajutsviatge.html).

Convocatòria i selecció dels estudiants

La informació relativa a les convocatòries es pot trobar a http://www.udl.cat/mobilitat

Reconeixement d’estudis cursats a l’estranger

Les assignatures avaluades en el centre de destinació són comprovades pel coordinador de mobilitat de la Facultat de Dret i Economia, el qual autoritza el reconeixement de les matèries cursades i superades. La qualificació obtinguda es transforma en la qualificació de la UdL d’acord amb la informació rebuda de les diferents universitats respecte a les qualificacions.

CENTRES AMB CONVENIS SIGNATS

Oferta de places Programa de Mobilitat de la UdL

https://udl.adv-pub.moveon4.de/home-page-1571/