Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Objectius i competències

Objectius formatius

El grau en Administració i Direcció d’Empreses té com a objectius finals:

 • Formar professionals capaços de desenvolupar en l’exercici professional:
  • activitats de gestió,
  • assessorament, i
  • avaluació en les organitzacions.
 • Formar professionals perquè desenvolupin les activitats esmentades:
  • en l’àmbit global de l’organització, o
  • en qualsevol de les seues àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

Cal que els graduats coneguin l’articulació de totes aquestes àrees funcionals dins dels objectius generals de la unitat productiva, d’aquests amb el context global de l’economia, i han d’estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament i a la millora de resultats. 

Per aquest motiu, en finalitzar la formació, els estudiants han de posar de manifest la consecució dels objectius següents:

 • Identificar i anticipar oportunitats per promoure nous projectes.
 • Assignar recursos.
 • Organitzar tot tipus d’informació en el si de les organitzacions.
 • Seleccionar, dirigir i motivar les persones.
 • Prendre decisions.
 • Dissenyar i executar accions per aconseguir els objectius proposats.
 • Avaluar resultats.
 • Promoure iniciatives de desenvolupament empresarial.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d’anàlisi i síntesi.

 • Capacitat d’organitzar i planificar.

 • Capacitat de crítica i autocrítica.

 • Treball en equip i lideratge.

 • Capacitat de treballar i d’aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar adequadament amb la resta a través de la cooperació i col·laboració.

 • Actuació en consideració al rigor, al compromís personal i amb orientació a la qualitat.

Competències específiques

 • Capacitat  de crear i dirigir una empresa atenent i donant resposta als canvis de l’entorn en què s’opera.

 • Capacitat  de desenvolupar les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d’una empresa i institucions.

 • Capacitat  d'elaborar, interpretar i auditar la informació econòmica i financera d’entitats i particulars, i prestar-hi assessorament.

 • Capacitat  d'aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.

 • Capacitat  d'identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics en els àmbits local, nacional i internacional, i la seua repercussió sobre les organitzacions.

 • Coneixement  dels principis morals, ètics i la responsabilitat legal i social derivada de les actuacions pròpies i de les de la institució.

 • Capacitat  d'intervindre en operacions pròpies d’entitats i mercats financers.

Competències estratègiques

 • Correcta expressió oral i escrita.

 • Coneixement d’una llengua estrangera.

 • Domini de les TIC.

 • Respecte i desenvolupament dels drets humans, els principis democràtics, els principis d’igualtat entre homes i dones, els valors propis d’una cultura de pau i altres valors democràtics (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre).