Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Lleida 
Publicació BOE: 16/12/2010
Publicació Pla d'estudis BOE: 28/06/2017 

Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme
                            Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont) 
                            E25001 Lleida 
                            Tel. +34 973 70 32 00 
                            Fax +34 973 70 32 01 
                            http://www.fde.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 120
Matèries optatives (O) 36
Pràctiques externes 15
Treball fi de grau 9
TOTAL CRÈDITS 240

 

Oferta docent - Curs 2023-2024

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
101301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
101302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
101303 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS T 6
101304 ENGLISH FOR BUSINESS I T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
101306 DRET MERCANTIL T 6
101307 ECONOMIA I T 6
101308 ESTADÍSTICA BÀSICA T 6
101309 ENGLISH FOR BUSINESS II T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING B 6
101313 ECONOMIA II B 6
101314 ESTADÍSTICA AVANÇADA B 6
101316 COMPTABILITAT DE COSTOS B 6
101318 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101311 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
101312 FONAMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL B 6
101315 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6
101317 POLÍTICA ECONÒMICA B 6
101319 DRET FINANCER I TRIBUTARI B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101320 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA B 6
101321 CONTROL DE GESTIÓ I PRESSUPOSTARI B 6
101322 PLANIFICACIÓ FISCAL DE L'EMPRESA B 6
101323 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL B 6
101324 DRET DEL TREBALL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101325 MÀRQUETING ESTRATÈGIC B 6
101326 DIRECCIÓ D'OPERACIONS I LOGÍSTICA B 6
101327 ANÀLISI DELS ESTATS ECONOMICOFINANCERS B 6
101328 DIRECCIÓ FINANCERA B 6
101329 ECONOMETRIA B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101330 COMERÇ EXTERIOR O 6
101331 INVESTIGACIÓ DE MÀRQUETING O 6
101333 INICIATIVA EMPRESARIAL I CREACIÓ D'EMPRESES O 6
101334 GESTIÓ DE L'EMPRESA FAMILIAR O 6
101336 AUDITORIA O 6
101338 MERCATS FINANCERS I GESTIÓ DE CARTERES O 6
101341 ECONOMIA DEL TREBALL I POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ O 6
101342 INVESTIGACIÓ OPERATIVA O 6
101347 MOBILITAT I O 6
101348 MOBILITAT II O 6
101349 MOBILITAT III O 6
101350 MOBILITAT IV O 6
101351 MOBILITAT V O 6
101356 SIMULACIÓ I JOCS D'EMPRESA O 6
101834 PROTECCIÓ SOCIAL O 6
102636 GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA O 6
102637 EMPRESES DE TRANSPORT DE VIATGERS O 6
102640 GESTIÓ PÚBLICA DEL TURISME O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101332 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONES O 6
101335 SISTEMES INFORMATIUS COMPTABLES O 6
101337 VALORACIÓ D'EMPRESES I ESTRATÈGIA FINANCERA O 6
101340 ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC O 6
101347 MOBILITAT I O 6
101348 MOBILITAT II O 6
101349 MOBILITAT III O 6
101350 MOBILITAT IV O 6
101351 MOBILITAT V O 6
101354 TEORIA DE JOCS I APLICACIONS O 6
101355 MÀRQUETING DIGITAL O 6
101833 DRET COOPERATIU O 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101345 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
101346 PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES B 15